Producenci
Promocje
Naszyjnik srebrny Motyl z cyrkoniami
Naszyjnik srebrny Motyl z cyrkoniami
149,00 zł 75,00 zł
szt.
Regulamin

 


I Postanowienia wstępne Regulaminu

1)     Administratorem, Właścicielem oraz Sprzedawcą w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.apibizuteria.pl jest Katarzyna Grabińska Apibiżuteria ul. Storczykowa 7 e 9; 80-177 Gdańsk NIP: 9581229713
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. 
3) Regulamin powstał w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem standardów ecommerce i praw konsumenckich. 
4) Wszystkie produkty oferowane w sklepie apibiżuteria.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
5) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad. 
6) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet. 
7) Ceny podane na stronie Sklepu http://apibizuteria/ wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
8) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową http://apibizuteria.pl/ 
9 Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 
15) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 
16) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1)

II Definicje Regulaminowe

1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy; 
2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie; 
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie; 
4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość; 
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.apibizuteria.pl/
6) SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA – Katarzyna Grabińska Apibiżuteria ulul. Storczykowa 7 e 9, 80-177 Gdańsk NIP: 9581229713     7) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://apibizuteria.pl/; 

8) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego apibizuteria.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

9) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;                                                                                                    10) USŁUGOBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http: apibizuteria.pl                                                                               

11) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży
12) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
13) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży; 
14) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym; 
15) UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego; 
16) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego; 
17) NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów; 
18) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności; 

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

19) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy; 
20) DOKUMENT SPRZEDAŻY Paragon
21) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy; 
22) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami; 
23) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
24) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt; 
25) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie; 
26) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji; 
27) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu; 
28) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
30) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym; 
31) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję; 
32) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 

III Procedura składania zamówień

1)     Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.apibizuteria.pl
2) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.apibizuteria.pl
3) Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. 
4) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
5) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego. 
6) Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji. 
7) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”. 
8) „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. 
9) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę”. 
10) Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy. 
11) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

12) Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia płatności kartą 
13) Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w salonie. 
14) Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja biżuterii w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości).
15) Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę emaila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów. 
16) Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 505 261 359  lub emailem, pod adresem email: shop@apibizuteria.pl
17) Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy osobistego obioru Towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.  W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Towaru. 
18) Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 505 261 359 w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. 
19) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku Umowy zawartej w Sklepie stacjonarnym, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem wykonania Umowy jest odebranie przez Kupującego produktu w Sklepie stacjonarnym.

IV Rejestracja

1) Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. 
2) Kupujący ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie korzystając z formularza zamówienia dokonując uprzedniego logowania na konto, rejestrując się lub dokonując zamówienia jednorazowego bez rejestracji. 
3) W przypadku gdy Użytkownik nie posiada Konta a chce się zarejestrować, powinien postępować zgodnie ze wskazaniami poniżej. 
4) Każdorazowo w przypadku Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane. 
5) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: 
a) Imię 
b) Nazwisko 
c) Adres email 
d) Hasło e) Potwierdź hasło 
6) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. 
7) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
8) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie porozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

V Formy płatności

1) Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami. 
2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności: 
a) przelewem/przekazem/eprzelew/karta kredytowa – wpłata na rachunek bankowy sklepu Apibiżuteria pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru 
b) płatność gotówką – przy odbiorze 
3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. 
4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. 
5) W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 2 brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu. 
6) W sytuacji chęci złożenia zamówienia na ten sam Produkt Kupujący powinien złożyć nowe zamówienie w Sklepie. 
7) Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty, innych niż obecnie dostępne w Sklepie. 
8) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

VI Dostawa

1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. 
2) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. 
3) Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą Poczty Polskiej, listem poleconym priorytetem lun paczka 24/48. Przesyłki dostarczane są od 9 do 18 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego.. 
4) Wszystkie koszty związane z wysyłką Towarów na terenie Polski, pokrywa Sprzedawca. 
5) Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską, koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący. 
6) Przesyłki krajowe powinny dotrzeć do Kupującego następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pomocą firmy kurierskiej GLS Poland, powinny dotrzeć w ciągu 6 dni od daty jej nadania. 
7) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia 
8) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób. 
9) Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia gdyby się takowe pojawiły będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany. 
13) Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski. Termin wskazany przy Towarze nie dotyczy: 
a) zamówień z odbiorem osobistym po wcześniejszym uzgodnieniu. Czas realizacji zamówień w tym trybie może się wydłużyć do 5 dni roboczych. 
14) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 505 261 359 bądź na adres email: shop@apibizuteria.pl 
15) Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 1 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 505 261 359 bądź na adres email: shop@apibizuteria.pl 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl